बिधुत प्राधिकरणले माग्यो ६५८ जना कर्मचारी (पुरा बिज्ञापन सहित)

अशोक कुमार खड्का / असार १३, २०७६ - शुक्रबार


 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा विभिन्न तह र सेवा समूहमा रिक्त अधिकृत स्तर तथा सहायक स्तरका देहायका पदहरु लोक सेवा आयोगद्वारा लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले तपसीलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट रितपुर्वकको दरखास्त आव्हान गरिएको छ । दरखास्त फाराम ने.वि.प्रा.को वेबसाइट www.nea.org.np वाट डाउनलोड गरि A4 साईजको फोटोकपी पेपरमा प्रिण्ट गरी सम्पुर्ण बिवरण भरी यो सूचना प्रकासन भएको मितिले २१ दिन भित्र अर्थात् मिति २०७६÷०४÷०२ गतेसम्ममा र दोब्बर दस्तुर तिरी मिति २०७६÷०४÷०९ गते सम्ममा तोकिएका कार्यालयमा दर्ता गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ । रित नपूगी, म्याद नाघी वा दरखास्तसाथ अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात संलग्न नभई पेश हुन आएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।

Comment from facebook

Top